Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality

Mestskí policajti strieľaliVytlačiť
 

ostré školné streľbyV dňoch 17.až 19.10.2017 absolvovali príslušníci mestskej polície plánované ostré školné streľby, ktoré boli zamerané hlavne na:

- osvojenie si základných povelov a činností pri práci so zbraňou

- zdokonalenie sa príslušníkov mestskej polície v streľbe z krátkej guľovej zbrane

- zdokonalenie sa príslušníkov mestskej polície v technickej zručnosti pri práci s krátkou guľovou zbraňou

- osvojenie si základných bezpečnostných pravidiel pri činnostiach zo zbraňou

Ostré školné streľby viedli príslušníci mestskej polície určení príkazom náčelníka mestskej polície. Mestskí policajti každoročne absolvujú ostré školné streľby a aj toho roku konštatujeme, že boli úspešné a splnili svoj cieľ.


 
 

Maloleté osoby a protestné zhromaždenieVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovV utorok 10.10.2017 sme na základe podnetu z výboru mestskej časti č. 2 vykonali miestne šetrenie na mieste pri sútoku riek Torysa a Sekčov. Na uvedenom mieste sa nachádzali  neprispôsobivé osoby, ktoré tam aj prespávali. Vzhľadom k skutočnosti, že tam boli aj maloleté osoby vo veku štyri a päť rokov, bol o súčinnosť požiadaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Pracovník úradu postupoval v zmysle príslušných právnych noriem, keďže bol ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin maloletých osôb.  

V nedeľu 15.10.2017 od 11.30 h. do 16.00 h. sme zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku na protestnom zhromaždení občanov, ktoré sa konalo na ul. Solivarskej, pred cirkusom Budapešť. Predmetom protestného zhromaždenia bolo vyjadrenie nesúhlasu s drezúrou zvierat pri cirkusových vystúpeniach. Počas protestného zhromaždenia nebol narúšaný verejný poriadok.


 
 

Spätná väzba je veľmi dôležitáVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovČinnosť a práca mestskej polície je veľmi náročná. Denne riešime množstvo oznámení a podnetov. Občania sa na nás obracajú s rôznymi problémami a to nielen v oblasti porušovania parkovacej disciplíny a samotnej dopravy. Množstvo takýchto podnetov sa dotýka znečisťovania verejného priestranstva, rušenia nočného kľudu, porušovania povinnosti chovateľov psov a ďalších oblastí úzko spätých s verejným poriadkom.

Preto sme veľmi radi za akúkoľvek spätnú väzbu od Vás občanov, s ktorou reagujete na našu prácu a to osobne, elektronickou poštou, alebo písomne. Samozrejme, že sme vďační aj za negatívny ohlas, ktorý nám pomôže zlepšiť prácu a tým aj spokojnosť občanov nášho mesta s činnosťou mestskej polície. V poslednej dobe sme dostali hneď niekoľko pozitívnych ohlasov, resp. poďakovaní napr. za riešenie parkovania na Ul. Štúrovej, za zlepšenie dopravnej disciplíny pri trhovom mieste na Ul. Weberovej a nielen tej. Môžeme spomenúť aj poďakovania za riešenie nie veľmi zodpovedných chovateľov psov v bytových domoch, za zjednanie náprav v oblasti verejného poriadku na detských ihriskách v medzi blokových priestoroch, pri odhaľovaní pôvodcov skládok, atď.

Teší nás záujem občanov o veci verejné, pravdupovediac bez spolupráce s občanmi by naša práca nebola nikdy stopercentná. Ďakujeme za ňu a ďakujeme aj za ohlasy, poďakovania, negatívne skúsenosti, jednoducho za spoluprácu s Vami občanmi nášho mesta.     

Dovolíme si Vám pripomenúť, že negatívne konania, s ktorými sa stretnete môžete kedykoľvek nahlásiť na tiesňovú linku mestskej polície 159.

V uplynulom týždni sme pokračovali v akciách zameraných na kontrolu dodržiavania VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, konkrétne na osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva, teraz v obvode pracoviska mestskej polície na Ul. Jarkovej, konkrétne na plnenie si povinnosti pri umiestňovaní prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení. Zároveň sa v rámci výkonu služby vykonávali kontroly na zákaz konzumácie alkoholických nápojov osobami mladšími 18 rokov. Kontroly, hlavne na konzumáciu alkoholických nápojov budú pokračovať aj naďalej.


 
 

Znečisťovanie verejných priestranstiev počas víkendu a odstránenie „vraku“Vytlačiť
 

PMestská polícia Prešovočas víkendu v dňoch 30.9. a 1.10.2017 sme prijali niekoľko oznámení vo veci znečisťovania verejného priestranstva. Jeden z oznamov sa týkal znečistenia na Ul. Rusínskej, kde preverením na mieste bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na pravde. Osoby, ktoré znečistenie verejného priestranstva spôsobia, sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2010 povinné vykonať nápravu. Na mieste boli nájdení pôvodcovia znečistenia, ktorí boli riešení v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch. Znečistenú plochu vyčistili a odpad zhromaždili na kopu, ktorá bola hneď v ranných hodinách 2.10.2017 mestom odstránená.

Trochu kuriózne oznámenie sme preverovali vo vnútro bloku na Ul. Bernolákovej, v ktorom oznamovateľ uviedol, že na detskom ihrisku je vyliata biela farba. Po príchode na miesto bolo zistené, že na ihrisku je rozsýpaná múka. Pravdepodobne si niekto v nočných hodinách plánoval piecť koláče. Nanešťastie sme nezistili pôvodcu, celá udalosť bola zdokumentovaná a boli prijaté opatrenia na odstránenie znečistenia.

Počas uvedeného víkendu sme ďalej preverovali oznámenie na prítomnosť neprispôsobivých osôb v bývalej záhradkárskej osade v lokalite Pod Kalváriou, ktorí znečisťujú a obývajú cudzí majetok. Aj v tomto prípade sa oznámenia zakladali na pravde. Vec je riešená v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a zároveň bude majiteľ súkromného pozemku vyzvaný k zabezpečeniu si nehnuteľnosti tak, aby nedochádzalo k takýmto negatívnym konaniam.

Vo všetkých prípadoch chceme poďakovať všímavým občanom, ktorým nie je ľahostajné negatívne konanie.

Dňa 28.9.2017 bolo z Ul. Tarasa Ševčenka pri orientačnom čísle 21 odstránené vozidlo Škoda Felícia, ktoré bolo na tomto mieste bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a podliehalo evidenčnej povinnosti a taktiež bolo bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. V tomto prípade bol majiteľ riadne vyzvaný k odstráneniu vozidla z verejného priestranstva v lehote do 30 dní.  Keďže tak do stanoveného termínu neurobil, bol vydaný príkaz na odtiahnutie motorového vozidla.

Pre informovanosť uvádzame nasledovné:      

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste..., čo je prípad hore uvedeného vozidla.

Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie osobe vykonávajúcej  zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Držiteľ starého vozidla je povinný do splnenia tejto povinnosti zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce. Ak držiteľ  vozidla nesplní povinnosť odstrániť vozidlo, urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, pričom náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla...


 
 

Prenosné reklamné, informačné a propagačné zariadenia v pozornosti mestskej polícieVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovV zmysle plánu kontrol bola dňa 20.9.2017 vykonaná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, konkrétne na osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva v obvode pracoviska mestskej polície na Sídlisku Sekčov. Dotýkala sa plnenia si povinnosti pri umiestňovaní prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení. Celkovo bolo skontrolovaných 55 prevádzok na Sídliskách Sekčov, Šváby a Solivare. Potešilo nás, že neboli zistené žiadne porušenia povinnosti.

Do pozornosti dávame odkaz, kde si môžete nájsť všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta.   

http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=580:0:


 
 

Na Dni polícieVytlačiť
 

Deň polícieVo štvrtok 14.9.2017 sa v našom meste uskutočnil Deň polície. Sme radi, že sme boli jeho súčasťou. Odprezentovali sme našu techniku a služobnú kynológiu. Boli sme prekvapení, s akým záujmom sme sa stretli a to nielen zo strany detí a mládeže, ale aj zo strany dospelých. Kolegom z policajného zboru prajeme veľa úspechov v ich náročnej práci.

 

 

          

 


 
 

Oznam od občana pomohol k odhaleniu trestného činuVytlačiť
 

sprejerstvoDňa 1.7.2017 v ranných hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od anonymného občana, že niekto poškodzuje fasádu domu na Ul. Obrancov mieru. Malo sa jednať o jednu osobu, ktorá sprejovala bytový dom. Operačný pracovník okamžite vyslal na dané miesto hliadku mestskej polície, ktorej sa podarilo osobu po úteku chytiť. Hneď na to bola oboznámená hliadka policajného zboru, ktorá prišla na miesto a prevzala si sprejera. Chceme sa poďakovať neznámemu občanovi, že mu nie je ľahostajné, ak niekto ničí majetok druhému. Hlavne jeho zásluhou sa podarilo zadržať pri trestnom čine páchateľa, ktorý svojím konaním poškodil majetok sprejovaním. Týmto apelujeme na ľudí v našom meste, aby si všímali okolie a pomohli takýchto delikventov odhaľovať.    


 
 

Družstvo mestskej polície JAMAJO víťazom v jedení pirohov Vytlačiť
 

pohárV sobotu 24.6.2017 sa družstvo našej mestskej polície súťažiace s názvom  JAMAJO /Jano, Marek, Jozef/ zúčastnilo zaujímavého podujatia a to 8.ročníka v jedení pirohov. V peknom slnečnom počasí sa v miestnej pizzérii v Hrabkove pod záštitou pána Mariána Čecha  predstavilo 10 - trojčlenných tímov. Oficiálny názov akcie "PIROHY O TRI ROHY" má svoje pravidlá a veľký úspech, kde priamo v preteku pri jedení býva skvelá divácka kulisa. Naša partia mestských policajtov sa zúčastnila na tomto podujatí už po štvrtý krát a teraz aj víťazne. Tridsať pirohov zvládli za neuveriteľných 56 sekúnd a postúpili do finále, kde pri druhom jedení tiež tridsiatich pirohov už nenašli premožiteľa, hoci ich čas bol o 10 sekúnd horší. Trofej za 1. miesto patrí tento rok nám. Sme presvedčení, že aj v ďalšom ročníku naše družstvo nenájde premožiteľa, budeme dobre pripravení, teda vyhladovaní. Víťaztvo je venované kolegovi Marekovi BELINSKÉMU, ktorý už žiaľ nie je medzi nami.           

v akciipirohová polícia                


 
 

Koniec školského roka s mobilným dopravným ihriskom na pešej zóneVytlačiť
 

IMG_043411.jpgŠkolský rok ubehol a je tu jeho koniec. Samozrejme, všetkým školákom prajeme na vysvedčení len dobré známky a aj keď niektoré nie sú podľa predstáv, to nevadí. Veď sa môžu opraviť v ďalšom ročníku. Aj my mestskí policajti chceme spríjemniť malým školákom posledný školský deň a preto ich čakáme v piatok na pešej zóne s mobilným dopravným ihriskom od 9.00 h do 14.30 h.

A zároveň všetkým školákom a pedagogickým pracovníkom prajeme príjemné prežitie prázdnin.

http://www.presov.sk/oznamy/zabava-skolakom-od-mestskych-policajtov.html


 
 

Čo urobiť, ak Vám spôsobí škodu lesná zverVytlačiť
 

ilustračný obrázok.jpgVzhľadom na množiace sa oznámenia vo veci poškodzovania majetku lesnou zverou (ničenie úrody) dávame do pozornosti ustanovenia zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 69 a 70, v ktorých je definovaná zodpovednosť a uplatnenie si náhrady spôsobenej škody. V prípade takto vzniknutej škody je potrebné sa obrátiť na užívateľa poľovného revíru v mieste, kde škoda vznikla.  

274/2009 Z. z. - o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 69

Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru

(1) Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Za nesprávne užívanie poľovného revíru na účely tohto zákona sa považuje poľovnícke hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 26 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), i), l) a m).

(2) Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch.

(3) Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak nepreukáže, že uniknutie zveri bolo umožnené úmyselným poškodením oplotenia alebo neodvrátiteľnou udalosťou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.

(4) Škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka dravého uhrádza užívateľ poľovného revíru, v ktorom bola škoda spôsobená, ak ho mohol loviť.

(5) Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Za primerané opatrenia sa považuje najmä výsev odpútavacích plodín a výsadba ohryzových plôch. Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jeho zavinenia. 

(6) Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru, ak tým neobmedzuje užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ poľovného pozemku súhlasí.

(7) Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou

a) na nepoľovných plochách alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, na neoplotených záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch,

b) na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody spôsobené na plodinách voľne uskladnených na poľovných pozemkoch (hroble, siláže), ak vlastník neurobí opatrenia, aby tieto plodiny boli účinne chránené proti škodám,

c) spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo chemickou ochranou proti ohryzu,

d) nepresahujúce 3% očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele,

e) spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo schválený.

§ 70

Uplatnenie nároku na náhradu škody

(1) Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru pri škodách na

a) poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 15 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,

b) lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.

(2) Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody nesprávnym užívaním poľovného revíru uvedie poškodený výšku škody. Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku 1 vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych plodinách a poľnohospodárskych porastoch a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie jej výšku do 15 dní po vykonaní zberu.

                       


 
 
Položky 1-10 z 18
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
50

 
 
 
10

 

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka