Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

LEGISLATÍVA

Zákony a iné legislatívne normy upravujúce prácu mestskej polície: 

Zákon č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA SR

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskoších zmien a doplnkov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických izieb

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovnych podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2015 o Mestskej polícii v Prešove
VZN č.1/2015 - PDF )

 

 


 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
134

 
 
 
58

 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka