Prechod na navigáciu Hlavné menu

Znečisťovanie verejných priestranstiev počas víkendu a odstránenie „vraku“Vytlačiť
 

PMestská polícia Prešovočas víkendu v dňoch 30.9. a 1.10.2017 sme prijali niekoľko oznámení vo veci znečisťovania verejného priestranstva. Jeden z oznamov sa týkal znečistenia na Ul. Rusínskej, kde preverením na mieste bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na pravde. Osoby, ktoré znečistenie verejného priestranstva spôsobia, sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2010 povinné vykonať nápravu. Na mieste boli nájdení pôvodcovia znečistenia, ktorí boli riešení v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch. Znečistenú plochu vyčistili a odpad zhromaždili na kopu, ktorá bola hneď v ranných hodinách 2.10.2017 mestom odstránená.

Trochu kuriózne oznámenie sme preverovali vo vnútro bloku na Ul. Bernolákovej, v ktorom oznamovateľ uviedol, že na detskom ihrisku je vyliata biela farba. Po príchode na miesto bolo zistené, že na ihrisku je rozsýpaná múka. Pravdepodobne si niekto v nočných hodinách plánoval piecť koláče. Nanešťastie sme nezistili pôvodcu, celá udalosť bola zdokumentovaná a boli prijaté opatrenia na odstránenie znečistenia.

Počas uvedeného víkendu sme ďalej preverovali oznámenie na prítomnosť neprispôsobivých osôb v bývalej záhradkárskej osade v lokalite Pod Kalváriou, ktorí znečisťujú a obývajú cudzí majetok. Aj v tomto prípade sa oznámenia zakladali na pravde. Vec je riešená v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a zároveň bude majiteľ súkromného pozemku vyzvaný k zabezpečeniu si nehnuteľnosti tak, aby nedochádzalo k takýmto negatívnym konaniam.

Vo všetkých prípadoch chceme poďakovať všímavým občanom, ktorým nie je ľahostajné negatívne konanie.

Dňa 28.9.2017 bolo z Ul. Tarasa Ševčenka pri orientačnom čísle 21 odstránené vozidlo Škoda Felícia, ktoré bolo na tomto mieste bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a podliehalo evidenčnej povinnosti a taktiež bolo bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. V tomto prípade bol majiteľ riadne vyzvaný k odstráneniu vozidla z verejného priestranstva v lehote do 30 dní.  Keďže tak do stanoveného termínu neurobil, bol vydaný príkaz na odtiahnutie motorového vozidla.

Pre informovanosť uvádzame nasledovné:      

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste..., čo je prípad hore uvedeného vozidla.

Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie osobe vykonávajúcej  zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Držiteľ starého vozidla je povinný do splnenia tejto povinnosti zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce. Ak držiteľ  vozidla nesplní povinnosť odstrániť vozidlo, urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, pričom náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla...


 
 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
94

 
 
 
30

 

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka