Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UŽITOČNÉ INFO

Prijatie za príslušníka Mestskej polície v Prešove

prislušnik MsP.jpgMáte záujem o prácu príslušníka v našej mestskej polícii.

Čo musíte spĺňať?

Ako postupovať?

Na čo sa máte pripraviť?

V prípade záujmu o prácu príslušníka mestskej polície je potrebné spĺňať nasledujúce podmienky:

 • vek 21 rokov,
 • úplne stredoškolské vzdelanie,
 • dobrý fyzický, psychický a zdravotný stav,
 • bezúhonnosť.

Ak spĺňate tieto podmienky, môžete si podať  žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s krátkym životopisom.

Spôsoby doručenia žiadosti:

 • osobne v sídle MsP Prešov, Ul. Jarková č. 24 v Prešove
 • poštou na adresu Mestská polícia, Ul. Jarková č. 24, 080 01 Prešov
 • elektronickou poštou na adresu  mestska.policia@presov.sk (súčasťou musí byť overený podpis na žiadosti, inak žiadosť nebude akceptovaná)

Žiadosť bude zaevidovaná a žiadateľ bude o tomto písomne vyrozumený. V prípade, že bude realizované výberové konanie, budú žiadatelia včas (min. 7 dní pred konaním) písomne vyrozumení a pozvaní. Výberové konanie pozostáva z viacerých kôl a to:

 • fyzické previerky
 • test zo slovenského jazyka (diktát, krátky slohový útvar, všeobecný rozhľad)
 • psychologické vyšetrenie na spôsobilosť
 • osobný pohovor

Podanou žiadosťou o prijatie do zamestnania potvrdenou svojim podpisom dáva žiadateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že dobrovoľne súhlasí s poskytnutím týchto  osobných údajov v prípade, že budú potrebné:

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého, resp. i prechodného bydliska, rodinný stav, údaje o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pracovnej schopnosti, údaje a doklady o bezúhonnosti, údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, osobné údaje o jeho rodinných príslušníkoch.

Tieto osobné údaje poskytuje žiadateľ na obsadenie funkcie príslušníka/príslušníčky Mestskej polície v Prešove so sídlom Ul. Jarková č. 24 na účely zabezpečenia výberového konania a prípadného prijatia do pracovného pomeru. Uchádzač súhlasí tiež s tým, aby vyhlasovateľ výberového konania spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely výberového konania a aby ich poskytol výberovej komisii, ktorá ich potrebuje na uskutočnenie výberového konania.

Možnosť prijatia k Mestskej polícii v Prešove je fakultatívna, t.j. nevzniká právny nárok na prijatie i v prípade splnenia všetkých podmienok prijímacieho konania.


 


 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
186

 
 
 
87

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka